Общи условия за ползване

Общи условия за пазаруване на Спортни Стоки и Аксесоари от MACRON - "СПОРТНА ЗОНА" - СОФИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ГБС-Спорт" ЕООД, България, гр. София, област София-град, Столична община, ПК 1619, ул."Дамяница" 3-5, ЕИК BG 201643407, представлявано от Веселин Колев, управител, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „MACRON.SPORTNAZONA.BG", наричан по-долу „MACRON-Спортна зона".ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦA

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Търговеца: „ГБС-Спорт" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, ПК 1619, ул."Дамяница" 3-5
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, област София-град, Столична община, ПК 1186, ul. "Патриарх Герман"152, комплекс "Спортна зона"
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, ПК 1619, ул."Дамяница" 3-5, Email: macron@sportnazona.bg, тел: +359 876-330-100
5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG 201643407
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ЕИК BG 201643407III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА MACRON-Спортна зона

Чл. 3. MACRON-Спортна зона e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://macron.sportnazona.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от MACRON-Спортна зона стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на MACRON-Спортна зона и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от MACRON-Спортна зона;
4. Да получат препратка и да се уведомят за начина на плащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от MACRON-Спортна зона;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с MACRON-Спортна зона чрез интерфейса на страницата на MACRON-Спортна зона, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на MACRON-Спортна зона в Интернет;

Чл. 4. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от MACRON-Спортна зона чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://macron.sportnazona.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца.
(2) По силата на сключения с Потребителите, договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца.
(3) Потребителите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на MACRON-Спортна зона и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на MACRON-Спортна зона в Интернет.
(4) Търговецът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на MACRON-Спортна зона и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА MACRON-Спортна зона

Чл. 7. (1) За да използва MACRON-Спортна зона за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца, съобразно посочената в него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Приемам" и "Потвърди", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Търговеца възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в MACRON-Спортна зона .

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в MACRON-Спортна зона и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в MACRON-Спортна зона .
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на MACRON-Спортна зона чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на MACRON-Спортна зона и добавянето им към списък със стоки за покупка.
(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(7) Потвърждение на поръчката;VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Търговецът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
(2) Търговецът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в MACRON-Спортна зона, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на MACRON-Спортна зона.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на MACRON-Спортна зона.
(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта на Търговеца на MACRON-Спортна зона.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца на MACRON-Спортна зона преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.


VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Търговецът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 20. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца.
(2) Ако Потребителят не уведоми Търговеца съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(4) Потребителят или Ползвателят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя или Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя или Ползвателя в електронния магазин на Търговеца.
(5) Потребителят или Ползвателят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя или Ползвателя при използването на електронния магазин на Търговеца.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на MACRON-Спортна зона.
(2) Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:
А) след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
Б) след публикуването им на сайта на Търговеца и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
В) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Търговеца.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Търговецът публикува тези общи условия на адрес http://macron.sportnazona.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на MACRON-Спортна зона. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва MACRON-Спортна зона в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Търговеца при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на MACRON-Спортна зона и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.
(3) Търговецът не носи отговорност за времето, през което MACRON-Спортна зона не е достъпен поради отстраняване на технически причини.
(4) Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в MACRON-Спортна зона.
(5) Търговецът не носи отговорност за изработените от Търговецът по заявка на Потребителите спортни програми за подготовка и тренировъчни планове.

Чл. 32. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация, други сходни последствия или настъпили други вреди.
(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Потребителят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Потребителят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01 октомври 2016.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ИНФОРМАЦИЯТА В РАЗДЕЛ "ДОСТАВКА И РЕКЛАМАЦИИ".